Default welcome msg!

परिसरातील पक्षी

Share it now!
Information
Reviews
How To Use?

Regular Price: Rs87

Special Price: Rs40

परिसरातील पक्षी

पक्ष्यांनीअनेकजीवलगमित्रदिलेपरंतुपक्ष्यांचीसंख्यासततघटतआहेहीचिंतेचीबाबआहे. पक्षीआणिमाणूसयांचेनातेअतूटआहे.


पक्षीकमीझालेयाचाअर्थ, मानवीसमूहदेखीलसंकटाच्यादिशेनेवाटचालकरतोयअसाहोतो.


जगातसध्यापक्ष्यांच्याआठहजारजातीअस्तित्वातआहेत. त्यातीलशंभराहूनअधिकजातीनष्टझालेल्याआहेत. भारतातदोनहजारपक्ष्यांच्याजातीआहेत. त्यातमहाराष्ट्रातचारशेनव्वदजातीचेपक्षीदिसूनयेतात. यातीलअनेकजातीचेपक्षीनष्टहोण्याच्यामार्गावरआहेत. सोलापूरपरिसरातीलमाळढोकहाराजसपक्षीअसाचनाहीसाहोणारआहे.


सोलापूरकेवळमाळढोकपक्ष्यामुळेजागतिकपर्यटनकेंद्रहोईल. याबाबतीतशासनयोजनापूर्वककाहीकरतनाही.


माळढोकअभयारण्यव्हावेआणितोवाचावाम्हणून१९७०पासूनमाझेप्रयत्नआहेत. अनेकसूचना, लेखवृत्तपत्रातलिहून, संबंधितांनासमक्षभेटूनमाहितीदेतआलोआहे. त्याचेमहत्त्वकोणालाअजूनलक्षातआलेलेनाही. हेमाळावरचेवैभवटिकूनराहावेअसेवाटते.प्रस्ताविक


परिसरातीलपक्षीहेपक्षीजीवनावरचेमाझेपाचवेपुस्तकउत्कर्षप्रकाशनाच्यावतीनेप्रसिद्धहोतआहे.


असंख्यवाचकांनीमाझीपुस्तकेवाचूनआपल्याप्रतिक्रियाकळविल्याआहेत.


नामवंतसाहित्यिकापासूननव्वदीलापोहोचलेलेपुण्याचेश्री. शां. . वराडकर, श्री. नीलकंठगोडबोलेअशाचिकित्सकवाचकांनीपुस्तकवाचूनसोलापूरकाश्मीरसारखेसुंदरदिसायलालागलेअसेलिहिलेआहे.


पक्ष्यांनीअनेकजीवलगमित्रदिलेपरंतुपक्ष्यांचीसंख्यासततघटतआहेहीचिंतेचीबाबआहे. पक्षीआणिमाणूसयांचेनातेअतूटआहे.


पक्षीकमीझालेयाचाअर्थ, मानवीसमूहदेखीलसंकटाच्यादिशेनेवाटचालकरतोयअसाहोतो.


जगातसध्यापक्ष्यांच्याआठहजारजातीअस्तित्वातआहेत. त्यातीलशंभराहूनअधिकजातीनष्टझालेल्याआहेत. भारतातदोनहजारपक्ष्यांच्याजातीआहेत. त्यातमहाराष्ट्रातचारशेनव्वदजातीचेपक्षीदिसूनयेतात. यातीलअनेकजातीचेपक्षीनष्टहोण्याच्यामार्गावरआहेत. सोलापूरपरिसरातीलमाळढोकहाराजसपक्षीअसाचनाहीसाहोणारआहे.


सोलापूरकेवळमाळढोकपक्ष्यामुळेजागतिकपर्यटनकेंद्रहोईल. याबाबतीतशासनयोजनापूर्वककाहीकरतनाही.


माळढोकअभयारण्यव्हावेआणितोवाचावाम्हणून१९७०पासूनमाझेप्रयत्नआहेत. अनेकसूचना, लेखवृत्तपत्रातलिहून, संबंधितांनासमक्षभेटूनमाहितीदेतआलोआहे. त्याचेमहत्त्वकोणालाअजूनलक्षातआलेलेनाही. हेमाळावरचेवैभवटिकूनराहावेअसेवाटते.


पक्षीटिकवायचेअसतील, तरझाडंटिकलीपाहिजेत. महाराष्ट्रातीलवनाचेप्रमाणसुमारेबाराटक्केआहे. हेप्रमाणकिमानबत्तीसटक्केआवश्यकआहे. मानवीजीवनालाशुद्धहवाहवी. प्राणवायूच्यापुरवठ्याकरितावृक्षाशिवायपर्यायनाही. वृक्षामुळेप्राणवायूचापुरवठाहोतोचशिवायपाण्याचेचलनवलन, तसेचआर्द्रतानियमनहोते. पक्षी, कीटकआणिअनेकवनस्पतीयांनाआसरामिळतो. मृदसंधारण, जलसंधारण, प्राणजीवनाचेरूपांतरणघडूनयेते.


सोलापूरातएकेकाळीकडूनिंबाचीअसंख्यझाडंहोती. इतरवृक्षाहून१६टक्केअधिकप्राणवायूचीनिर्मितीनिंबकरतो. त्यांचीसर्वत्रलागवडहोणेजरुरीचेआहे.


इंडियनसायन्सकाँग्रेसच्यावाराणसीयेथे१९८१लाझालेल्याअधिवेशनातीलप्रा. दासयांचेअध्यक्षीयभाषणमाझ्यावाचनातआलेआहे. प्रत्येकवृक्षएकटनप्राणवायूचीनिर्मितीप्रतीवर्षीकरीतअसतो. प्रतीकिलोसपाचरुपयेप्रमाणेकिंमतधरल्यासझाडाचेमूल्यरुपयेदोनलाखपन्नासहजारइतकीहोते. वृक्षतोडीमुळेअब्जावधीरुपयाचेनुकसानहोतआहे.


यामुळेसन२११०पर्यंतपृथ्वीचेतापमान.५०से. ग्रे. नेवाढेलआणिसन२१००पर्यंतसमुद्रपातळीमिटरनेवाढेलअसेशास्त्रज्ञांचेमतआहे.


दरवर्षीविविधमानवीयांत्रिकसाधनांद्वारे५०लक्षटनकार्बनडायऑक्साईडवायूवातावरणातसोडलाजातआहे.


म्हणूनवृक्षसंवर्धनाशिवायहीवसुंधराटिकूनराहणारनाही. कवीवर्यरवींद्रनाथटागोरांनीआपल्याकवितेतवृक्षांनामहत्त्वाचेस्थानदिलेआहे. ‘ वृक्षानोतुम्हीगाणाऱ्यापक्ष्यांनाआपल्याकुशीतसुरक्षितठेवाअशीतेविनंतीकरतात.


प्रत्येकाच्याहृदयातएकहिरवीफांदीअसूदे. तिथेएकपक्षीबसूनगाऊदे. ’ असेयेशूख्रिस्तानेसांगितलेआहे.


वृक्षआपल्यालासावली, शुद्धहवा, औषधीद्रव्येदेतात, आपलेमनप्रसन्नठेवतात.


गेलीचाळीसवर्षेकेवळपक्ष्यावरपुस्तकलिहूनथांबलोनाहीतरमाळढोकचीपिशवीगळ्यातघालून, पक्षीवाचावेतम्हणूनअविरतकष्टघेतले. पक्षीनिरीक्षणाचाछंदमहाराष्ट्रातलोकप्रियकरण्याचामीप्रामाणिकप्रयत्नकेलाआहे. यापुढेहीकरीतराहणारआहे. अशाप्रकारेप्रत्येकानेआपल्यागावचेनिसर्गसौंदर्यटिकवावेअसेमनापासूनवाटते.


रस्तारुंदीच्यानावाखालीसावलीसंपन्नवृक्षकापलेजातआहेत. नव्यावसाहतीकरिताटेकड्याभुईसपाटहोतआहेत. समुद्रातभरघातलीजातआहे. त्याचेदुष्परिणाममानवासभोगावेलागूनयेतम्हणूननिसर्गप्रेमींनीसकारात्मकभूमिकाघेऊनकार्यरतराहणे, अगत्याचेआहे. त्याकरिताकठोरसंघर्षकरावालागणारआहे.


वृत्तपत्रांनीयानिसर्गसंहाराचीवेळीचदखलघेतलीपाहिजे. सोलापूरातीलसर्ववृत्तपत्रांनीविशेषत: ‘ सकाळ ’, ‘ संचार ’, ‘ लोकमत ’, ‘ तरुणभारत ’, ‘ केसरी ’, यांनीतसेचस्थानिकरेडिओकेंद्र, वृत्तदर्शन, टीव्ही. चॅनलचेसाक्षेपीवृत्तसंपादकयांनीवेळोवेळीमाझेलेख, मुलाखती, चर्चाघडवूनआणल्यानेलोकांनापर्यावरणाचेमहत्त्वलक्षातआलेआहे.


सकाळचेसंपादकमाझेमित्रश्री. अरुणखोरेयांनीकंबरतलाववाचविण्याच्यामाझ्याप्रयत्नांचीदखलघेतली. यासमस्येकडेसुबुद्धनागरिकांचेलक्षवेधले. तत्कालीनमुख्यमंत्रीश्री. सुशीलकुमारशिंदेयांनीतलावाचेसौंदर्यअबाधितठेवण्याचे

Product Attachments

View FileParisartil-Pakshi-BSKulkarni    Size: (370.69 KB)

Additional Information

Product Name In English Parisaratil Pakshi
Author बी. एस. कुलकर्णी
प्रकाशक / Publisher सृजन ड्रीम्स प्रा. लि
Book Format Adaptive

Regular Price: Rs87

Special Price: Rs40

Write Your Own Review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register

On Web


Register with your email, password and other details.

 

Go to the store and select the product you want to purchase or  click on this link and you will be redirected to the cart page.

 

Click on "Add To Cart" button and complete the purchase process. You can pay thru Credit / Debit card or internet banking.

 

After purchasing your product will be added to "My Shelf". If you have Rented the book then it will be added to "My Library" section. You can access these products by log-in to your account. Just log-in to your account by providing your user id (eMail id) and password. Go to "My Shelf". All your products will be available here. Click on any book and browser based reader will open it for reading. Please note you will need internet connection. However you can download this book on your mobile using our reader App and read it off-line.

 

All rented books and books taken from Library package will appear in "My Library" section.

 

On App


Android : Download the eSrujan app from Google Play Store. Its Free. You have to provide your log-in details first time. After log-in all books from your "My Shelf" section will appear. You can download the book and then you can read any time. Please note that internet is required only for downloading the book

App is compatible with Android version 4.2 and above

iOS : Currently our reader App is not available on iOS. However we will be releasing it very soon.

 

Book Format: There are two types of book formats. "Adaptive" and "Fixed Layout". Most of the books are available in Adaptive formats. However for few books we had no option but to keep it in Fixed-Layout.


For adaptive books, an App will allow you to  change the font size easily. The entire book text will be adjusted automatically and fit into screen size. There is no need to scroll the screen even with larger font size selection.


For Fixed-layout books, you may need to "pinch" to increase the font. This may need to scroll screen horizontally based on your screen size.

 

Note: Please note that all rented books and books from library package will disappear from shelf after validity period.

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.

Newsletter