Default welcome msg!

विचारतरंग

Share it now!
Information
Reviews
How To Use?

Regular Price: Rs58

Special Price: Rs30

विचारतरंग

या पुस्काचो लाभ भुरगीं, तरनाटी जाण्टी सगळ्यांनी घेवचो अशें हें श्लोकरुपी देखीचें पुस्तक आसा.

प्रस्तावना


पालेकर माम..... यशवंत पालेकर माम हे एक उत्तम साहित्तीक. साहित्य अकादेमीचो पुरस्कार फावो जाल्ले लेखक. ज्ञानपीट पुरस्कार फावो जाल्लें, कन्नडांतले फाकिवंत लेखक सर्गेस्त शिवराम कारंथ हांगेली ‘ मारली मन्नीगे ’ ही कादंबरी पालेकर मामान कोंकणींतल्यान ‘ मातेचो मोग ’ या नांवान अणकारीत केली. ते खातीर तांका वयलो पुरस्कार फाव जालो. पालेकर मामान कोंकणी भाशेच्या उदरगती खातीर खूब वावर केला आनी अजूनय आपले परीन करीत आसात. पालेकर मामान तरेकवार विशयाचेर जाय तें लिखाण केल्लें आसा. जें कोंकणी भारती, सुनाप्रान्त, राष्ट्रमत, प्रजादूत या नेमाळ्यांनी प्रकाशीत जाल्लें आसा. ‘ विचारधारा ’, पावला कणकणीं ’, सारख्या आकाशवाणी वयल्या कार्यावळिनी तांच्यो मुलाखतीय जाल्यात. कोंकणी यक्षगान आनी हेर कार्यावळीं दरदर्शनाचेर ताणी प्रदर्शीत केल्यात. तांचे लिखाण माहिती प्रधान. विचार प्रवर्तंक आनी संस्कार रुपी आसता. तांचे कडेन इतलें लिखाण आसा की, तांची मोजदाद करुंक जावची ना. तांतूत कथा, कविता, बालकथा, लेख संग्रह, बोधकथा, संस्कार कथा, अशें कितलेशें लिखाण वाचकांची वाट पळयत आसा. तांतूपैकी गौरीश वेर्णेकर बाबान पुढाकार कश्ट आनी जापसालदारकी घेवन मोरापांखा,(कविता झेलो) घोंटेरांतल्यो काणयो,(बालकथा) माणकां मोतयां, (कविता झेलो) सांगसांग काणी सांग, (बालकथा) अमृतमंथन(लेखसंग्रह) अशीं कांय लिखाणां पुस्तक रुपान प्रकाशीत करुन वाचकांच्या मुखार दवरलात. हेर कितलेशेंच लिखाण आपल्या पुस्तक रुपी उद्धाराची वाट पळयत आसा. पालेकर मामालें लिखाण दर्जेदार आनी खाशेल्या शैलीचें आसा. जशें तांचे उलवप शांत आनी म्होवाळ तशेंच तांचे बरोवपय आसा. अशें तांचे लिखाण वाचतना दिसून येता. जाणी पालेकर मामाक पळयला, आयकला वा वाचला तांकाय तें जाणवतलेंच. तांचे साहित्यांत गोंयची कोंकणी आनी कारवारची कोंकणी हांचो सुंदर मिलाप दिसून येता. देखीक: कळंतर, करंदारी, उज्याचें कांड, पैसो-आडको, हालाखिचें, खैंचे, दगदग अपरबुध्द, तापत्रय..... आतां तांचे आनी एक पुस्तक प्रकाशीत जाता. ते संस्कृत सुभाषितांचेर आदारुन आसा. पयलींचें संस्कृत श्लोक म्हणल्यार संस्कार, देख, प्रबोधन, मनशाची वृत्ती, स्वभाव वर्णन.... आदीं गजालींची खण. एक एक श्लोक म्हणल्यार एक एक कादंबरी. जें समाजांतल्यो चाली-रिती, रुढी-परंपरा, विचार-आचार, बोध-उपदेश, आगत-स्वागत, कूल-शील, धन-दौलत, बरें-वायट, स्वभाव-वागणें, अशा मनशाच्या कितल्याशाच विविध स्वभावाच्या आंगाचेर उजवाड घालतात, देख दितात, सावरतात, आनी हात दिवन उठयतात. आतांचे पालेकर मामालें पुस्तक ह्या श्लोकाचेर परत एक पावट उजवाड घालता आनी या श्लोकरुपी उजवाडान आताच्या तेंपार धारबंद नाशिल्ल्या मनशांच्या स्वभावाक बांद घालचो वा विचार करपाक मार्ग सूचोवपाचो यत्न करता. या पुस्काचो लाभ भुरगीं, तरनाटी जाण्टी सगळ्यांनी घेवचो अशें हें श्लोकरुपी देखीचें पुस्तक आसा.


- उषा उल्हास राणे


अध्यक्ष, कोकणी सांस्कृतीक मंडळ सदाशीव गड- कारवार


उपाध्यक्ष, अखील भारतीय कोंकणी परीशद

Product Attachments

View FileVichartarang    Size: (2.16 MB)

Additional Information

Product Name In English Vichartarang
Author यशवंत पालेकार
प्रकाशक / Publisher सृजन ड्रीम्स प्रा. लि
Book Format Adaptive

Regular Price: Rs58

Special Price: Rs30

Write Your Own Review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register

On Web


Register with your email, password and other details.

 

Go to the store and select the product you want to purchase or  click on this link and you will be redirected to the cart page.

 

Click on "Add To Cart" button and complete the purchase process. You can pay thru Credit / Debit card or internet banking.

 

After purchasing your product will be added to "My Shelf". If you have Rented the book then it will be added to "My Library" section. You can access these products by log-in to your account. Just log-in to your account by providing your user id (eMail id) and password. Go to "My Shelf". All your products will be available here. Click on any book and browser based reader will open it for reading. Please note you will need internet connection. However you can download this book on your mobile using our reader App and read it off-line.

 

All rented books and books taken from Library package will appear in "My Library" section.

 

On App


Android : Download the eSrujan app from Google Play Store. Its Free. You have to provide your log-in details first time. After log-in all books from your "My Shelf" section will appear. You can download the book and then you can read any time. Please note that internet is required only for downloading the book

App is compatible with Android version 4.2 and above

iOS : Currently our reader App is not available on iOS. However we will be releasing it very soon.

 

Book Format: There are two types of book formats. "Adaptive" and "Fixed Layout". Most of the books are available in Adaptive formats. However for few books we had no option but to keep it in Fixed-Layout.


For adaptive books, an App will allow you to  change the font size easily. The entire book text will be adjusted automatically and fit into screen size. There is no need to scroll the screen even with larger font size selection.


For Fixed-layout books, you may need to "pinch" to increase the font. This may need to scroll screen horizontally based on your screen size.

 

Note: Please note that all rented books and books from library package will disappear from shelf after validity period.

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.

Newsletter