Default welcome msg!

पापा

Share it now!
Information
Reviews
How To Use?

Regular Price: Rs58

Special Price: Rs30

पापा

गौरिश रमाकांत वेर्णेकार हें नांव आतां कोंकणी मळार आनी तशें कला मळारूय सगळ्यांच्याच संवकळीचें जालां. तरणाटो कवी ह्या नात्यान ताणें कविता बरोवन उजवाडा हाडला. ताचे ‘पापा चे खास यादींतलें ‘ पापा ’ हें पुस्तक

प्रस्तावना


गौरिश रमाकांत वेर्णेकार हें नांव आतां कोंकणी मळार आनी तशें कला मळारूय सगळ्यांच्याच संवकळीचें जालां. तरणाटो कवी ह्या नात्यान ताणें कविता बरोवन उजवाडा हाडपा वांगडाच ‘ शुन्य ’ सारक्या कवितांच्यो ऑडियो सीडी काडल्यात. घरकान्न योगिता वेर्णेकारा सांगातान ‘ अर्थ ’ प्रकाशन संस्थे वरवीं आपलीं तशीं हेरांचींय पुस्तकां उजवाडावपाक सुरवात केल्या. स्वता मदल्या गीतकाराक ‘ मल्लिकार्जुन ’ सारक्यो सीडी काडून संद दितनाच तरणाट्या गायक कलाकारांक रसिकां मुखार हाडला. स्वता तो कलाकार, चित्रकला शिक्षक, विशेश म्हणल्यार कोंकणी भाशा मंडळाच्या आरंबाच्याच कोंकणी युवा महोत्सवांत वांटेकार जावपा खातीर त्या वेळार काणकोणांत रावतल्या प्रशांत कामत ह्या तरणाट्यां मदीं स्फूर्त निर्माण करपी गुणवंत कलाकाराक सांगाता घेवन ‘ काणकोणचीं तरंगां ’ स्थापन करून गौरीशान कोंकणी युवा महोत्सवाचें जैतिवंतपद जोडलें. उपरांत त्या जैताची हॅट्रीक केली. तेन्ना सावन ताच्या जैताचो आनीक खरें म्हणल्यार धडपडीचो, कल्पक, कलात्मक वावराचो जैतिवंत प्रवास आयज मेरेन सुरूच आसा. मात्त ह्या सगळ्यांचें स्रय गौरीश ताच्या ‘ पापा ’क दिता. ‘ पापा ’ म्हणल्यार ताचो बापूय. एक नामनेचो कलाकार. सरकारी सेवेंत पंचायतीचो सचीव म्हूण कर्तुबी वावर केल्लो. ‘ लोकसेवक ’ असो सरकारी सेवक. सर्वार्थान उत्तम घरकार. बऱ्यांतलो बरो मार्गदर्शक. रमाकांत उत्तम वेर्णेकार आयज आमचे मदीं आशिल्लो जाल्यार अंदूच्या 20 ऑगस्टाक ताचे पिरायेचो अमृतमहोत्सव गौरीश आनी ताचें कुटुंब कसले कल्पकतायेन आनी कितले विशेश रितीन मनयतलें आसलें ही कल्पना करप कुस्तार. जाल्यारूय रमाकांतबाबाचो 75वो वाडदीस गौरीश आनी ताचें कुटुंब एके खेरीत आनी विशेश मांडणेन मनयता. 20 ऑगस्ट 2015 दिसा ‘ संविधानाच्या आठव्या परिशिश्टांत कोंकणीचो आस्पाव ’ जाल्ल्या दिसाचो म्हूर्त सादून गौरीश काणकोणां तरणाट्यां खातीर अखिल भारतीय पावंड्या वयली कविता सर्त घडोवन हाडटा आनी विशेश म्हणल्यार घरच्याच ‘ अर्थ ’ प्रकाशना वरवीं गौरीशाचें ‘ पापा ’चे खास यादींतलें ‘ पापा ’ हें पुस्तक उजवाडा हाडटा. अशा वेळार पुस्तका संबंदान दोन उतरां बरोवचे पयलीं ‘ अर्थ ’ प्रकाशनाक आनी खास करून गौरीशाक परबीं भेटयतां. ह्या खेरीत साहित्य प्रकारांत भाण, चवथ, फुलू, शाब शाबोऽऽ, दोन रुपया, करणी, शेशें, नास्तिकाची देवपुजा, दायजी, सेक्रेटरी, नाटक अशीं वट्ट इकरा ‘ बरपां ’ आसात. बरपां म्हणलां ताचे फाटलें कारण म्हणल्यार हाचें आतां बारशें करपाची गरज आसा. व्यंग्यार्थान आनी मिश्कील शैलीन ‘ पणजी आतां म्हातारी जाल्या ’ (लेखक अ. ना. म्हांबरे) पुस्तकाचो साहित्यप्रकार जसो म्हणल्यार ललीत निबंध, म्हणल्यार कथा आसा, तसोच प्रकार गौरीशाच्या ‘ पापा ’ ह्या पुस्तकाचे बाबतींत जाला. हांगा हांव दोगांयच्या साहित्याची एकामेकां कडेन तुळा करपाक सोदिना, जाल्यार साहित्य प्रकाराची लागसाण वाचप्यां मुखार दवरपाक सोदतां. एक मात्त खरें, जो हें पुस्तक वाचपाक घेतलो तो काणयो वाचिल्लेवरी हें पुस्तक वाचून काडटलो. कारण तातुंतल्यो घटना गौरीशान काणये रुपान मांडल्यात, मदीं मदीं मिश्कील विनोद सहजतायेन घडत गेल्यात आनी शैली निवेदनाची - काणयेची - आशिल्ल्यान पुस्तक वाचतना वाज येना. विशेश म्हणल्यार ह्या पुस्तकांतल्यान गौरीशान आपल्या कुटुंबाच्या इतिहासाची एक झलक वाचप्यां मुखार सादर करतनाच मुळांतच कलाकार आशिल्ल्या ‘ पापा ’चें कर्तुबी आनी जायजायशें दिसपी उमेदी व्यक्तीमत्व कलात्मक रितीन वाचप्यां मुखार उबें केलां. आपल्या गौरीश (गौरी), आदर्श (आदू) आनी धर्मेश ह्या तिगूय पुतांनी सद्दां न्हावन वेळार शाळेंत वच्चंो म्हूण ‘ फोस्कुलेच्या ’, ‘ रेडे ’ बी उतरांचो गजर करून तांकां सकाळफुडें उठोवपी कडक शिस्तीचो पापा, आपल्या पुतांक एकाद्री गजाल पटोवन दिवपाक शेटपणांतल्योच देखी दिवपी नरहरी सोनार कसो पापा, अळणी, खारट, गोड ह्या उतरांचो वापर उलोवपांत केन्नाच करिनासतनाय घरांत केल्ल्या जिनसांची सगळ्यांत पयलीं रूच घेवपी पापा, बायलांनी केल्ल्या खाणाचेर केन्नाच वायट उलयनाशिल्लो पू. साने गुरूजींचो अवतार ‘ पापा ’, ‘ अंदू चवथीक गौरीन केल्लो होच गणपती पुजया ’ म्हूण भुरगेपणांत गौरीशान केल्ल्या गणपतीची तुस्ततोखणाय करपी तशेंच परबां वेळार, उत्सवां वेळार घरांत कलात्मक रितीन सजावट करपी रसीक कलाकार पापा, भटांवरी मंत्रांनी विधीवत् पुजा करपी पापा, संगीत, नाट्यकला, भजनां उत्सव-जात्रांनी सादर करपी पापा, घुमट वाजोवपी पापा, आपल्या भाडेकरूंक इश्ट मानपी आनी त्याच इश्टां खातीरच न्हय जाल्यार समाजांतल्या कोणाय खातीर कितेंय करपी समाजसेवी वृत्तीचो पापा, जाण्ट्या-नेण्ट्यांचो इश्ट पापा, परंपरा मानपी मात्त अंधश्रद्धेचेर खर टिका करपी आनी उपरांत ‘ विज्ञाननिश्ठ ’ जाल्लो पापा, आरंभाक सामको नास्तीक आशिल्लो मात्त आपलो बापूय वतकच घरांतलीं देवकृत्यां करपा खातीर आस्तीक जाल्लो पापा, तरीय पंचकशांती परस मनाची शांती मानपी पापा, आपल्या पणसुलेंच्या घरा कडल्यान पयस पंचायतीचो सचीव म्हूण वावुरतना ‘ हर्क्युलस ’ सायकल चलोवपी पापा, सरकारी नोकरी समर्पणभावनेन करपाक जाय हे भावनेन काम करपी पापा, अशीं कितलीं तरी पापाचीं रुपां काणये रुपान त्या त्या प्रसंगांतल्यान, घटनांतल्यान गौरीशान वाचप्यां मुखार मांडल्यांत. म्हाका स्वताक काणकोणच्या गांवांची आनी समाजांतल्या विंगड विंगड घटकांची वळख ज्या वेगळ्या वेगळ्या भुमिकांतल्या वावराच्या संदर्भांत जाल्या, तसोच ह्या वळखीं मदीं एक संदर्भ म्हज्या श्रीस्थळ गांवच्या श्री मल्लिकार्जुन देवस्थानाचो आसा. गौरिश, ताचो पापा रमाकांतबाब आनी बाप्पा उत्तमदाद हांची वळख म्हाका ‘ ते उत्तम कलाकार ’ म्हूण चड घडल्या. आमच्या देवस्थानांत दर वर्सा आशाढांत सात समाजांचो सात दिसां मेरेन अखंड भजनी ‘ सप्ता ’ जाता, तातूंत शेटींचो एक पार आसता. उत्तमदाद आनी ताच्या वांगड्यांक ते पुराय सात दीस मल्लिकार्जुन देवस्थानांत रावन पार करतना हांवें पळयलां. तशेंच मल्लिकार्जुनाची आनी संबंदीत देवांच्यो मुर्ती पितारपाचें काम हे शेट दर वर्सा करतना आमी पळयलां. उपरांत रमाकांतबाबाक एक कलाकार म्हूण अणभवला. पंचायत सचीव म्हूण ताचो शासकी आनी जनसेवेचो वावर पळयला. गौरीश म्हजो काणकोणांतल्या सरकारी उच्च माध्यमीक स्कुलाचो विद्यार्थी, कलाकार आनी आतां इश्ट म्हूण आमची एकामेकां कडेन संवकळ आसा, ताची घरकान्न योगिता लेगीत म्हजें बरें विद्यार्थिनी देखून तीं सगळीं जशीं म्हाका घरचीं मानतात, तसोच हांव गौरीश-योगिता कडल्यान कलाकार, कवी-लेखक, बरे शिक्षक आनी समाजसेवी म्हूण बर्योत अपेक्षा बाळगून आसां. देखून, गौरीशाचें ‘ पापा ’ ह्या पुस्तकाचें हातबरप वाचले उपरांत पुस्तका संबंदान खूब कितें सांगचें अशें दिसलें. मात्त हे ललीत निबंध काय ललीत कथा हाचो घुस्पागोंदळ तकलेंत घेनासतना चडश्यो सत्य गजाली गौरीशान आपले खाशेले निवेदन शैलीन - केन्ना गप्पी जावन, केन्ना गप्पाचार्य जावन, जाल्यार केन्ना गप्पर्षी जावन - सांगल्यात तें मुळांत सावन वाचून तुमी ताचो आनंद घेवचो अशें म्हाका दिसता. पुस्तकांतल्या ‘ भाण ’ धरून ‘ नाटक ’ मेरेनच्या निबंध-काणयां वरवीं ताणें आदल्या काणकोणचें एक चित्र आमच्या सारक्यां मुखार उबें केलां, कलात्मक रितीन उबें केलां हें निश्चीत. ताच्या वट्ट निबंद-काणयांतलीं एकूण एक पात्रां म्हजे स्वताचे वळखीचीं, सामकीं संवकळीचीं. वाठार- मागीर तो काणकोणचो जावं, माजाळी-मुडगेरीचो जावं - म्हजे सामको वळखीचो. देखून म्हाका वाचतना खूब मजा दिसली. घडिल्ल्या घटनांतल्यान आपल्या पापाचें व्यक्तीमत्व उबें करून असल्या पुस्तका वरवीं आपल्या कुटुंबांत सगळ्या वाचप्यांक आस्पावन घेवपाची ही कळाशी गौरीशाकच जमपाची. ह्या पुस्तकाचें साहित्यीक मोल समीक्षक थारावं दी. पूण एक आनंद दिवपी निबंध-काणयांचें पुस्तक म्हूण तेचपरी गरजेक उपकरा पडपी संदर्भ पुस्तक म्हूण निश्चीत हें पुस्तक सगळ्यांक उपकारा पडटलें हें खात्रीन. एके खेरीत साहित्यकृती खातीर गौरीशाक परबीं दिवन ताचो साहित्यीक फुडार पर्जळीत जावचो अशें आंवडे बाळगितां.


- कमलाकर दत्ताराम म्हाळशी ॐ श्रीदत्त, श्रीस्थळ, काणकोण, गोंय

Product Attachments

View FilePapa    Size: (152.22 KB)

Additional Information

Product Name In English Papa
Author गौरिश वेर्णेकार
प्रकाशक / Publisher सृजन ड्रीम्स प्रा. लि
Book Format Adaptive

Regular Price: Rs58

Special Price: Rs30

Write Your Own Review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register

On Web


Register with your email, password and other details.

 

Go to the store and select the product you want to purchase or  click on this link and you will be redirected to the cart page.

 

Click on "Add To Cart" button and complete the purchase process. You can pay thru Credit / Debit card or internet banking.

 

After purchasing your product will be added to "My Shelf". If you have Rented the book then it will be added to "My Library" section. You can access these products by log-in to your account. Just log-in to your account by providing your user id (eMail id) and password. Go to "My Shelf". All your products will be available here. Click on any book and browser based reader will open it for reading. Please note you will need internet connection. However you can download this book on your mobile using our reader App and read it off-line.

 

All rented books and books taken from Library package will appear in "My Library" section.

 

On App


Android : Download the eSrujan app from Google Play Store. Its Free. You have to provide your log-in details first time. After log-in all books from your "My Shelf" section will appear. You can download the book and then you can read any time. Please note that internet is required only for downloading the book

App is compatible with Android version 4.2 and above

iOS : Currently our reader App is not available on iOS. However we will be releasing it very soon.

 

Book Format: There are two types of book formats. "Adaptive" and "Fixed Layout". Most of the books are available in Adaptive formats. However for few books we had no option but to keep it in Fixed-Layout.


For adaptive books, an App will allow you to  change the font size easily. The entire book text will be adjusted automatically and fit into screen size. There is no need to scroll the screen even with larger font size selection.


For Fixed-layout books, you may need to "pinch" to increase the font. This may need to scroll screen horizontally based on your screen size.

 

Note: Please note that all rented books and books from library package will disappear from shelf after validity period.

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.

Newsletter