Default welcome msg!

भावतरंग

Share it now!
Information
Reviews
How To Use?

Regular Price: Rs58

Special Price: Rs30

भावतरंग

अस्थिरोग तज्ञ डॉ. उल्हास नास्नोळकार हांच्या भावतरंगांतल्या कथाविशयां कडेन बारीकसाणीन पळयल्यार एक गजाल प्रकर्शान जाणवता, ती म्हणल्यार तांच्या कथांच्या केंद्रस्थानार ‘ मनीस ’ आसा.

यादी


हांवें आयज मेरेन काणयो बरयल्यो, कथा बरयल्यो, कविता बरयल्यो, पूण ह्या पुस्तकांतल्यो कथा बरयतना नकळटां मनाचेर विचित्र ताण आयलो. कदाचीत कथांचें स्वरूपच मात्शें तशेच तरेचें आसा म्हणून जावंये. कितेंय जालें तरी हांवें यत्न केलो आनी कांय दिसांनी हें पुस्तक उजवाडाक येतलें. म्हजें ल्हानपण एका पारंपारीक चौकेच्या घरांत एकत्र कुटुंबांत गेलां. आमचें घर सदांच भरिल्लें आसतालें. म्हजी पणजी, आजी, म्हजे आवयबापूय, दोन काका तांच्यो बायलो आनी सगळ्यांचीं भुरगीं असो घोसोळ आसतालो. वातावरणच अशें आसतालें की नव्या मनशाक, कोणाचो भुरगो कोण हें सांगपच कठीण जातालें. सोयऱ्यांचेंय यो-वच चलतालें. एकेकदां तांचे भितर ल्हवू आवाजांत फुतफुतून गजाली चलताल्यो. आयकूंक नाका जाल्यारूय त्यो गजाली आमच्या कानार पडटाल्यो आनी त्यो तकलेंत घर करून रावताल्यो. तांचो अर्थ त्या वेळार कळ्ळो ना जाल्यार लेगीत जशी म्हजी पिराय वाडली तसो अर्थ समजूंक लागलो. सांगपाचो मुद्दो म्हणल्यार, हाचोच आदार घेवन हांवें थोड्यो गजाली कथेच्या रुपान उतरायल्यात. म्हजो व्हडलो काका वै. वा. सीतारामबाब वि. प्रभू नास्नोळकार उर्फ बाबा, आनी व्हडली काकी वै. वा. सौ. लिलावती सी. प्रभू नास्नोळकार उर्फ व्हनीबाय म्हजेर खूब मोग करतालीं. व्हनीबायक वाचपाचो खूब छंद आसलो. ती रांदता आसतना दुदाचो तोप रांदनीर दवरून वाचपांत इतली तल्लीन जाताली की दुदाक ओतो येवन दूद भायर केन्ना रकलें हें लेगीत तिका भान उरनासलें. तिणें सदांच म्हज्यो काणयो अपुरबायेन वाचप आनी म्हाका म्हणप “ उल्हास, तूं सदांच काणयांचो शेवट दुख्खी कित्याक करता ? ” मागीर आपल्या घोवाक म्हणजे वै. वा. सिताराम वि. प्रभू नास्नोळकार ऊर्फ बाबा कडेन पळोवन म्हणप, “ पळय, उल्हासान काय बरी काणी बरयल्या. ” हांव तात्पुरतें आस्वासन दिवप की फुडल्या काणयेन हांव शेवट बरों करतलों आनी वेळ मारून व्हरप. आतां हें पुस्तक लोकार्पण जातलें, पूण तीं ह्या जगांत नात. तांणी दिल्लें प्रोत्साहन आनी तांची याद म्हणून हांव हें पुस्तक तांकां ओपतां. म्हजो वेवसाय असो आसा की हांव दुख्खाच्या तळ्याच्या काठार बसतां आनी लोकांचें दुख्ख पळयत आसतां. तें पळयतना आनी आयकतना थोडे थेंबे म्हजेरूय उसळटाच. ताचो परिणाम म्हजेरूय जाता. हांव दोन तरेन म्हजो वेवसाय चलोवंक शकतां. पयलो वयले वयर आयकप, सल्लो दिवप आनी पयशांक हात फुडें करप. दुसरो, लोकांक समजून घेवप. तांकां समजावप आनी निमाणें पयशे येताच. हांव दुसरे तरेन चलयतां आनी ताका लागून लोक खूब लागीं येतात. मन सोडून उलयतात. भितर भायर कांय दवरिनासतना उलयतात. आपलीं सूख-दुख्खां वांट्टात. फाटल्या पंचेचाळीस वर्सांतले कांय अणभव हांवें कथेच्या रुपान तुमचे मुखार दवरपाचो यत्न केला. हातूंतलीं पात्रां बदल्ल्यांत, नांवां बदल्ल्यांत, वाठार बदल्ला जाका लागून गुप्तता सदाचं उरतली. तुमकां फकत कथा आनी कथेक लागून आयच्या जिवनाचो अर्थ कळटलो. निमाणें कथा रंगोवची पडटाच. प्रत्येक कथा बरयतकूच हांवें म्हज्यो मर्यादा वलांडून फुडें वचूंक ना हाची जतनाय घेवपाचो यत्न केला. पयली बाय सौ. माधवी भट खरंगटे हांणी वाचून हयकार दिला आनी ताचे मागीर सौ. स्वरुपाबाय नास्नोळकार आनी सौ. सुफलाबाय गायतोंडे हांणी वाचून काडल्यात. प्रत्येक खेपे हांवें होच प्रस्न परत परत विचारला की हांवें मर्यादेचें उल्लंघन करूंक ना न्हय ? तांणी ना म्हणटकच हांव फुडें गेलां. जेन्ना ह्यो कथा भौ. एन शिवदासबाबाच्या हातांत पडल्यो तेन्ना तो इतलो भुल्लुसलो की तो धांवत म्हज्या दवाखान्यांत आयलो. सदां म्हजे कडेन थोड्याच उतरांनी उलोवपी शिवदासबाब आयज मन सोडून उलयतालो. ताणें म्हजें अभिनंदन केलेंच, वयल्यान म्हाका सांगलें, “ दोतोर, हें तूं उलयता, तुजो आत्मो उलयता. तूं ह्या पुस्तकाची चिंता सोड आनी तूं फकत बरयत राव. उरिल्लें हांव पळयतां. ” खरेंच, ताणें आपलेंच लिखाण कशें सगळें तयार केलें. अर्थात खरें स्रय ताका वता. हांव उपकार मानिना, तो म्हजोच मनीस. जेन्ना निसुवार्थी, फळाची आशा धरिनासतना कर्म करता ताका कर्तव्य म्हणू येता. हांवें कर्तव्य केलां. म्हाका कदाचीत आदेश आसलो दुख्ख हें कितें तें समजुपाचो आनी समजावपाचो. हांवें हेंच कार्य केलां. दुख्ख हें सत्य आसता, दुख्ख सोंपतकूच सूख येता आनी सुखाचें म्हत्व कळटा. ह्या म्हज्या प्रवासांत म्हाका खूब लोकांचो साथ लाबलो. हांव तांचो सगळ्यांचो उपकारी आसांच, पूण उतरांनी याद करपूय गरजेचें आसा. म्हजी घरकान्न सौ. स्वरुपा हिणें म्हाका सदांच आदार दिला. म्हजें चले चि. परींद आनी चि. स्वप्नील तशीच म्हजी सून सौ. सिंदुरा हांचें साह्य आनी वेळ हांव कसों तोलूं ? तशीच म्हजी माणकुलीं नातरां चि. रुही आनी चि. रिया हांकां दिवपाचो वेळ हांवें कथा बरोवपाक दिला. म्हजो आशिर्वादाचो हात तांच्या माथ्यार सदांच आसतलो. सौ. माधवीबाय, सौ. सुफलाबाय आनी भौ. शिवदासबाब हांच्या उपकारांत रावपाक म्हाका सदांच आवडटलें. तरीय हांव तांकां तात्पुर्तें ‘ देव बरें करूं ’ म्हणटा. म्हाका सदांच प्रोत्साहन दिवपी आनी वेळा वेळार मजत करपी सौ. सुफलाबाय गायतोंडे आनी सौ. शकुंतला भ रणे हांकां हांव कसोंच विसरूंक शकना. हाचे फुडेंय तीं मजतीचो हात फुडें करतलीं अशी आस्त बाळगितां. भौ. माधवबाब कामत हांणी स्वता जावन प्रस्तावना बरयली, तातूंत म्हजी तुस्त केली आनी म्हाका वयर वयर उखल्लो. हांव ताचो उपकारी आसांच. सुंदर मुखपृश्ठ सजोवपी गौरीश वेर्णेकाराची हांव कितें तोखणाय करूं. ताच्या हातांतूच कला आनी रंग आसा. हांव ताचो उपकारी आसां. रुद्रा प्रकाशनान म्हजें पुस्तक उजवाडावपा खातीर घेतिल्ली तकालसी खातीर हांव सदांच उपकारी रावतलों. हो प्रवास लांब आनी कठीण आसा. यदाकदाचीत हांव कोणाकूय विसरलां जाल्यार माफी मागतां. यदाकदाचीत वाचप्याक कितेंय आडखळ्ळें जाल्यार वा सुदारणा करचीशी दिसल्यार अवश्य कळोवचें. हांव तांचो उपकारी आसतलों.


- उल्हास गो. प्रभू नास्नोळकार ताळगांव, गोंय

Product Attachments

View Fileभावतरंग    Size: (234.11 KB)

Additional Information

Product Name In English Bhavtaranga
Author उल्हास गो. प्रभू नास्नोळकार
प्रकाशक / Publisher सृजन ड्रीम्स प्रा. लि
Book Format Adaptive

Regular Price: Rs58

Special Price: Rs30

Write Your Own Review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register

On Web


Register with your email, password and other details.

 

Go to the store and select the product you want to purchase or  click on this link and you will be redirected to the cart page.

 

Click on "Add To Cart" button and complete the purchase process. You can pay thru Credit / Debit card or internet banking.

 

After purchasing your product will be added to "My Shelf". If you have Rented the book then it will be added to "My Library" section. You can access these products by log-in to your account. Just log-in to your account by providing your user id (eMail id) and password. Go to "My Shelf". All your products will be available here. Click on any book and browser based reader will open it for reading. Please note you will need internet connection. However you can download this book on your mobile using our reader App and read it off-line.

 

All rented books and books taken from Library package will appear in "My Library" section.

 

On App


Android : Download the eSrujan app from Google Play Store. Its Free. You have to provide your log-in details first time. After log-in all books from your "My Shelf" section will appear. You can download the book and then you can read any time. Please note that internet is required only for downloading the book

App is compatible with Android version 4.2 and above

iOS : Currently our reader App is not available on iOS. However we will be releasing it very soon.

 

Book Format: There are two types of book formats. "Adaptive" and "Fixed Layout". Most of the books are available in Adaptive formats. However for few books we had no option but to keep it in Fixed-Layout.


For adaptive books, an App will allow you to  change the font size easily. The entire book text will be adjusted automatically and fit into screen size. There is no need to scroll the screen even with larger font size selection.


For Fixed-layout books, you may need to "pinch" to increase the font. This may need to scroll screen horizontally based on your screen size.

 

Note: Please note that all rented books and books from library package will disappear from shelf after validity period.

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.

Newsletter