Default welcome msg!

आजयेक वाचूंक शिकयलें, आनी हेर काणयो

Share it now!
Information
Reviews
How To Use?

Regular Price: Rs72

Special Price: Rs30

आजयेक वाचूंक शिकयलें, आनी हेर काणयो

म्हजे पुस्तक कोंकणींत येता म्हूण म्हाका खूब आनंद जाता. सुनेत्रा जोग हांणी हे खातीर काम केलां देखून हांव उपाट खोशी आसा. नाजाल्यार हें पुस्तक येवंक पावचें नाशिल्लें. पुस्तकाचे प्रकाशक सुशांत नायक हांचेय उपकार. सगल्यांत म्हत्वाचें म्हळ्यार वाचकांचे उपकार मानुंकूच जाय. कारण वाचकूच लेखक आनी प्रकाशक हांचें म्हत्व समजूंक शकतात.


तेन्ना हांव बारा वर्सांचें सान चली. म्हज्या आजी आनी आज्यावांगडा उत्तर कर्नाटकांतल्या एका ल्हान खेड्यांत रावतालें. त्यावेळार आयच्यासारकीं संपर्काचीं साधनां नाशिल्लीं. हाका लागून सकाळचो पेपर लेगीत आमकां दनपारां मेळटालो. नेमाळीं एक दीस उसरां येतालीं. आमी सगळीं पेपर, पत्रां आनी नेमाळीं घेवन येवपी बशीची मोटे उमळशिकेन वाट पळयतालीं.


त्यावेळार कन्नडांत त्रिवेणी नांवाची एक लेखिका खूब नामनेक पाविल्ली. इतल्यो बर्यो लेखिका चुकुनूच पळोवपाक मेळटात. तिची लेखनाची शैली सोपी आनी सुटसटीत. ती बरयताली तें सामान्य लोकांकूय मानवत, आवडत अशें आसतालें. ती मनशामनशांच्या मुळाव्या मानसीक प्रस्नांचेर बरयताली, ताका लागून तिचें बरोवप आमकां आपलें कशें दिसतालें. कन्नड साहित्याचें दुर्दैव म्हळ्यार ती लेखिका खूब बेगीन हो संवसार सोडून गेली. आयज.. इतलीं वर्सां जाल्याउपरांत लेगीत लोकांक तिच्यो कादंबर्यो आवडटात.


 त्यावेळार ‘कर्मवीर’ ह्या नावाच्या कन्नड नेमाळ्यांत तिची एक कादंबरी काशीयात्रे (काशीयात्रा) खिस्तींनी येताली. एक जाणटी बायल आनी काशी वा वाराणसीक वचपाची तिची खर अशी इत्सा हाचेर ही काणी आसा. काशीक वचप आनी भगवान विश्वेश्वराची पूजा करप ही जायत्या हिंदूंच्या मतान सामकी पुण्य जोडपाची गजाल. ते जाणटे बायलेचोय हे गजालीचेर सामको खर विश्वास आशिल्लो. काशीक वचपाखातीर तिची जी धडपड चल्लिली, ताचें वर्णन हे कादंबरींत केल्लें. तेच काणयेंत एक अनाथ चली आशिल्लें. तें मोगांत पडटा, पूण लग्न जावपाखातीर ताचेकडेन पैशे नासतात. निमाणेकडेन ती जाणटी बायल आपणे काशीक वचपाखातीर एकठांय केल्ले सगळे पैशे त्या चलयेच्या सुवाधीन करता आनी आपूण काशीक वचना.. अशें तातूंत दाखयल्लें. ती म्हणटा, ते अनाथ चलयेची खोस काशीविश्वेश्वराचे पुजेपरस चड म्हत्वाची आसा.


म्हजी आजी कृष्तक्का केन्ना शाळेंत गेली ना, तिका बरोवंक वाचूंक येनाशिल्लें. दर बुधवारा तें नेमाळें आयलें, काय हांव तिका ती काणी वाचून दाखयतालें. त्यावेळार ती सगळें काम विसरताली. सगळे कुडीचेच कान करून ती हे काणयेंतलें उतरान उतर आयकताली. आयकून जाल्याउपरांत ते काणयेंतलें उतरान उतर तिका पाठ जातालें. म्हजी आजी लेगीत केन्नाच काशीक वचूंक नाशिल्ली. आनी हेचखातीर घडये तिका ते कादंबरींतले जाणटेले आजयेकडे खूब आपलेपणशें दिसतालें. हाकाच लागून काणयेंत फुडें कितें घडटलें हाची उमळशीक हेर कोणायपरस तिकाच चड आसताली. म्हणुनूच तिका ती काणी वाचून दाखोवचीच पडटाली. एकाद्री कादंबरी जर खूब सुंदर बरयल्ली आसत तर वाचप्यांक ती कशेतरेन पिशें लावंक शकता हें म्हाका आतां कळटा. पूण भुरगेपणांत मात हांव आजयेक ती काणी वाचून दाखोवन रोकडेंच खेळूंक भायर धांवतालें. देवळाचे पडवेंत आजी आनी तिच्यो इश्टिणी सदांच मेळटाल्यो. आमी थंयच लिपचेल्यांनी खेळटालीं. त्यो सगळ्यो जमल्यो काय हे कादंबरीचेर तांचेमदीं सदांच भासाभास जाताली. एकदां हांव आनी आमच्या घरचीं कांय ल्हान भुरगीं.. आमी सगळीं शेजारच्या एका गांवांत लग्नाक गेल्लीं. त्या काळावयलीं लग्नां म्हळ्यार एक व्हडलो आक्त आसतालो. आमची भुरग्यांची तर मजाच जाताली. सगळीं आतेमामे भावंडां जमतालीं. आमी दिसभर कितेंतरी खायत आसतालीं. जाणट्यांचो भंय नासतालो. सगळी मेकळीक, कारण जाणटीं मनशां सगळीं कामांत गुल्ल आसतालीं. हांव वता आसतना एक दोन दिसांखातीर म्हणून गेलें, पूण मागीर बरें एक सप्तकभर थंय रावलें.

Product Attachments

View FileAajayek-Vachunk-Shikayle-Aani-Her-Kanyo-Sudha-Moorti    Size: (245.47 KB)

Additional Information

Product Name In English Ajyek Vachuk Shikyale , Ani Her Kanyo
Author सुधा मूर्ती
अनुवाद / Translation : सुनेत्रा जोग
प्रकाशक / Publisher सृजन ड्रीम्स प्रा. लि
Book Format Adaptive

Regular Price: Rs72

Special Price: Rs30

Write Your Own Review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register

On Web


Register with your email, password and other details.

 

Go to the store and select the product you want to purchase or  click on this link and you will be redirected to the cart page.

 

Click on "Add To Cart" button and complete the purchase process. You can pay thru Credit / Debit card or internet banking.

 

After purchasing your product will be added to "My Shelf". If you have Rented the book then it will be added to "My Library" section. You can access these products by log-in to your account. Just log-in to your account by providing your user id (eMail id) and password. Go to "My Shelf". All your products will be available here. Click on any book and browser based reader will open it for reading. Please note you will need internet connection. However you can download this book on your mobile using our reader App and read it off-line.

 

All rented books and books taken from Library package will appear in "My Library" section.

 

On App


Android : Download the eSrujan app from Google Play Store. Its Free. You have to provide your log-in details first time. After log-in all books from your "My Shelf" section will appear. You can download the book and then you can read any time. Please note that internet is required only for downloading the book

App is compatible with Android version 4.2 and above

iOS : Currently our reader App is not available on iOS. However we will be releasing it very soon.

 

Book Format: There are two types of book formats. "Adaptive" and "Fixed Layout". Most of the books are available in Adaptive formats. However for few books we had no option but to keep it in Fixed-Layout.


For adaptive books, an App will allow you to  change the font size easily. The entire book text will be adjusted automatically and fit into screen size. There is no need to scroll the screen even with larger font size selection.


For Fixed-layout books, you may need to "pinch" to increase the font. This may need to scroll screen horizontally based on your screen size.

 

Note: Please note that all rented books and books from library package will disappear from shelf after validity period.

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.

Newsletter