Default welcome msg!

कारवार

Share it now!
Information
Reviews
How To Use?

Regular Price: Rs58

Special Price: Rs30

कारवार

कावारचो खूब सुंदर इतिहास, रचना, निसर्गांचे देणे, कलाप्रेमी, शिक्षण प्रेमी, आनी खऱ्या अर्थान निसुवार्थि पणान समाजकार्य केल्ल्या लोकांची वळख करून दिवपी पुस्तक

मनोगत


दोन तीन वर्सां पयली सर्गेस्त आनंद नाडकर्णी हांणी ९५ साला बरयिल्लें आनी सर्गेस्त डॉ. वामन वाघ हांणी प्रकाशीत केल्लें ‘ कारवार ’ हें पुस्तक वाचनांत आयलें. वाचनांत आयलें म्हणचें परस सौ आशा पालनकर हिणे तें वाचपाक लायलें. आनी सांगलें की, हें पुस्तक तूं कोंकणींतल्यान अणकारीत कर. कारण हांतूत कावारचो खूब सुंदर इतिहास, रचना, निसर्गांचे देणे, कलाप्रेमी, शिक्षण प्रेमी, आनी खऱ्या अर्थान निसुवार्थि पणान समाजकार्य केल्ल्या लोकांची वळख आसा. तशेंच सुंदर सुबक कारवारचो परिचय, तेन्नाच्या आनी भविश्यांतल्या कारवारचें खरें आनी सुटसुटीत चित्रण केल्लें आसा. जें आमच्या कारवारच्या तशेंच हेर गांवच्या लोकांनी वाचूंक जाय. ते वेळचें कारवार आनी आतांचें कारवार, ते वेळचे कारवारी आनी आतांचे कारवारी, ते वेळचे निसर्गाचें देणे आनी आतां आमी निसर्गाक दिल्लें देणे हाची तुळा आनी ताजेर विचारमंथन करुंक आदार जातलो. पुस्तक वाचतरेत हांव तर सुन्नच जालें. कारण या पुस्तकांत कारवारच्या दरेक आंगाचें (वाठारांचे) वर्णन इतलें सुंदर आनी निसर्गाक धरुन केल्लें आसा की....हांवे नाडकर्णी मामाक मनोमन शतश: वंदन केलें. कारण तांची ते वेळची अनुमानां आज खऱ्यांनीच सिद्धांत थारिल्लीं आसात. तांणी केल्ले उल्लेख, वस्तुस्थिती हाचे वयल्यान कारवारचो देह आनी आत्मो वा भावनां (Feelings) हांची लेखकांक पुरेपूर जाणवीकाय जाल्ली आसूंक जाय. कारण आज माका ती जाणवता. नाडकर्णी मामान वर्णन केल्लें कारवार आनी आयचें कारवार हें तेंच काय ? असो प्रस्न पडता, पूण गांवांची, स्थळाची, न्हयांची, देवळांची नांवा वाचतेरेत हें तेंच कारवार म्हण मानचें पडता. खूब विचार करुन आनी स. नाडकर्णी माम आनी स. वाघ माम हांका नमन रुपीं आर्गा ओंपून हांये हें पुस्तक कोंकणीत अणकारीत करचें धाडस केलें. वाचून खोशी जाली वा आत्मीयताय जागृत जाली तर ताजें श्रेय मूळ लेखक आनी प्रकाशक हांका. हें पुस्तक वाचून कसलोच बदल वा फरक पडलो ना कसलींच जाणवीकाय जाली ना जाल्यार तो मज्या अणकारातलो फरक अशे हांव मानन. पूण वाचकान हें पूस्तक मुद्दम वाचचें. प्रतिक्रिया कळोवच्यो. नाडकर्णी मामान ९५ वर्सां हें पुस्तक बरयत आसताना खूब सखोल अभ्यास केल्लो. जायते संदर्भ ग्रंथ आनी लेख वाचून घोळयिल्ले हाचो प्रत्यय पावला पावलाक येता. तांका कारवार बद्दल इतलो अभिमान की, ताणीं ते वेळार तांच्या वाचनांत आयिल्ले इंग्लीश, संस्कृत, मराठी, ग्रंथात वा पेपरांत आयिल्ल्या कारवार विशिंच्या लेखांची कात्रणां एकठांय करुन दवरिल्ली. तांचे सार्थक जाल्लें आसा, आनी ह्या लेखनांत तांका ताचो उपेगय जालो. कारवार सारख्या एका ल्हानशा शाराची ही वळख. पूण लचके तोडिल्ल्या महाराष्ट्राचो, महाराश्ट्राच्या उपेक्षीत भागा विभागांचो परिचय करुन दिवप हे ते वेळचे कारवार अभिमानी स. डॉ. वामन वाघ, जांणी ह्या पुस्तकाचें प्रकाशन केला तांका दिसलें, आनी तांणी तशें पावल उखल्लें. आनंद नाडकर्णी मामा कडल्यान कारवारचें सुंदर, तंतोतंत, मनभावणे वर्णन करुन घेतलें. आनी मूळ निसर्गरम्य कावारचें उत्तम दर्शन आमकां घडयलें. ते प्रकाशक आनी लेखक हांका म्हजो साष्टांग दंडवत. लेखकान ज्या संदर्भ ग्रंथाचो आनी लेखांचो आदर घेतला, तांची यादी तांणी जोडिल्लींच आसा. ताजे वयल्यान ते वेळच्या लेखकांची, इतिहासाची, सैमाच्या देण्यांची, देव-देवळांची, शिक्षणाची, शाळांची, शाळा संस्थापकांची, शाळा कॉलेजांनी जावच्या संमेलनांची, उदार, उदात्त, आनी निसुवार्थि समाज सुधारकांची, समाज प्रबोधकांची म्हायती मेळता. या कारवार वर्णनांत वट्ठ तीन विभाग आसात. पयल्या विभागांत कारवार जिल्हो, कोंकण पट्ठी, वाङमयीन परंपरा, आनी त्या परंपरेंतले मठ आनी स्वामी, बौद्धसंप्रदायाचो प्रसार, मराठी विभाग सुपा-हल्याळ, कारवार तालुको, भाशीक प्रस्न, तेन्नाचो इतिहास, राजवट, भौगोलिकता न्हंयो, घसघशे, परिस्थिती, समाज हांचो समावेश आसा.जे वाचतरेत मूळ कारवारची खरी वळख जाता. दुसऱ्या विभागांत, इ.स. ८ ते ८ मेरेनच्या कालखंडांतलो कारवारचो इतिहास, भूवर्णन, बाजार पेठ, विस्तार, प्रमूख गांवा, दर्या वेळ, ८ ते ९५ पर्यंतच्या कालखंडांत जाल्ली सुधारणा, भावी पिळगेचो विचार, नवो दृष्टिकोन, येरादारी, ते वेळार गाजिल्ले वेंचीक विद्यार्थी, स्त्रीजीवन, ‘ परमवीर चक्र ’ विजेते कॅप्टन राणे, शिक्षणीक संस्था- संस्थापक, नागरी जीवन आनी संमंधीत संस्था, तांचे कार्य, अर्थिक तजविजे खातीरच्यो पतपेढ्यो, धर्म मंदिरां, मठ, इगर्ज्यो, साहित्यसेवा, वाङमयसेवा, सदाशिवगड उत्पत्ती आनी नामकरण, कांय वेंचीक संमेलनां, परिशदां, आगगाडेची लालूच आनी जाल्ली फसगत, कारवार बंदर आनी हेर बंदरां हांची उपयुक्तताय तशेंच म्हत्व आदीं गजालींक उजाळो दिल्लो आसा. तर तिसऱ्या विभागांत काळी न्हंय, तिजी उपयुक्तताय, देगेवयले गांव, दोंगरांचे वर्णन, आजादद्धीप, तेजो इतिहास आनी नांवाची उत्पत्ती, गिरसप्प्याचो घसघसो आनी ताजें साग्रसंगीत वर्णन, श्रीक्षेत्र गोकर्ण ताजी उत्पत्ती आनी सखोल तपशील, शेवटाक उळवी हो गांव, थंयचो निसर्गं, आनी देऊळ हांच्या वर्णनान ‘ कारवार ’ लेखन पुराय जाता. हें पुस्तक वाचताना मन खोशेन, अभिमानान भरुन येता. दरेक प्रकरण आनी तांतले लेख वाचताना मन तल्लीन जावन वता, त्या त्या थळाचे प्रत्यक्ष दर्शन आनी प्रचिती जाता. हाजो प्रत्यक्ष अणभव हे पुस्तक वाचतल्यांक येतलो अशी आस्त बाळगिता. देव बरें करुं...


सौ. उशा उल्हास राणे


सदाशिवगड- कारवार


मो. ०९४४८९४७१२९


तारीख: १०-०५-२०१६

Product Attachments

View FileKarwar    Size: (782.4 KB)

Additional Information

Product Name In English Karwar
Author आनंद नाडकर्णी
अनुवाद / Translation : उषा राणे
प्रकाशक / Publisher सृजन ड्रीम्स प्रा. लि
Book Format Adaptive

Regular Price: Rs58

Special Price: Rs30

Write Your Own Review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register

On Web


Register with your email, password and other details.

 

Go to the store and select the product you want to purchase or  click on this link and you will be redirected to the cart page.

 

Click on "Add To Cart" button and complete the purchase process. You can pay thru Credit / Debit card or internet banking.

 

After purchasing your product will be added to "My Shelf". If you have Rented the book then it will be added to "My Library" section. You can access these products by log-in to your account. Just log-in to your account by providing your user id (eMail id) and password. Go to "My Shelf". All your products will be available here. Click on any book and browser based reader will open it for reading. Please note you will need internet connection. However you can download this book on your mobile using our reader App and read it off-line.

 

All rented books and books taken from Library package will appear in "My Library" section.

 

On App


Android : Download the eSrujan app from Google Play Store. Its Free. You have to provide your log-in details first time. After log-in all books from your "My Shelf" section will appear. You can download the book and then you can read any time. Please note that internet is required only for downloading the book

App is compatible with Android version 4.2 and above

iOS : Currently our reader App is not available on iOS. However we will be releasing it very soon.

 

Book Format: There are two types of book formats. "Adaptive" and "Fixed Layout". Most of the books are available in Adaptive formats. However for few books we had no option but to keep it in Fixed-Layout.


For adaptive books, an App will allow you to  change the font size easily. The entire book text will be adjusted automatically and fit into screen size. There is no need to scroll the screen even with larger font size selection.


For Fixed-layout books, you may need to "pinch" to increase the font. This may need to scroll screen horizontally based on your screen size.

 

Note: Please note that all rented books and books from library package will disappear from shelf after validity period.

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.

Newsletter