Default welcome msg!

मळवट-Kshma Shelar

लघुतम कथेत सुद्धा भावनांचा परीपोष उत्तम करता येतो..हेच ह्या कथेने सिद्ध केले आहे.

मळवट – क्षमा शेलार

त्याच्या डोळ्यातल्या हाकेला तिनं पत्रानं उत्तर द्यायचं ठरवलं.

तिनं लिहीलं,

"तुझ्या नावाचा मळवटभरल्या कपाळानेच मला सरणावर जायचंय"

तुझीच...

फक्त तुझी...